Algemene voorwaarden

Voorstroom helpt energiecollectieven bij het professionaliseren en automatiseren van de administratieve processen. Op de door Voorstroom aangeboden diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Definities

Account: een door een Initiatief aangemaakt account op de Applicatie
Beheerder: een beheerder van het Account
Initiatief: een coöperatie of andersoortig energiecollectief
Overeenkomst: de tussen het Initiatief en Voorstroom gesloten overeenkomst
Applicatie: de door Voorstroom ontwikkelde website, app en overige online applicaties
Voorstroom: handelsnaam van The Code Crew B.V., handelsregisternummer: 66458854

Algemeen

Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitgesloten.

Beheer Account

 1. Het Initiatief wijst zelf één of meer Beheerders aan. Een Beheerder is minimaal 18 jaar oud.
 2. Logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. De Beheerder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens.
 3. De Beheerder is verantwoordelijk voor alle activiteiten en content onder het Account. De Beheerder noch het Initiatief zal het Account gebruiken voor ongevraagde content/e-mail (SPAM).
 4. Voor vragen over het beheer stuurt u een email naar support@voorstroom.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Afsluiting Account

Niet naleving van deze voorwaarden kan leiden tot afsluiting van het Account. Mocht hier sprake van zijn dan zult u voorafgaand worden geïnformeerd. Indien sprake is van oneigenlijk gebruik of indien Voorstroom wordt gebruikt voor illegale doeleinden wordt het Account direct afgesloten.

Overige voorwaarden

 1. Voorstroom streeft naar een zo hoog mogelijke uptime van de Applicatie. De Applicatie kan in verband met onderhoud zo nu en dan offline zijn. U wordt hierover zo mogelijk voorafgaand geïnformeerd.
 2. Voorstroom spant zich in om ervoor te zorgen dat de Applicatie voldoet aan uw specifieke wensen en streeft naar een optimale werking van de Applicatie. Suggesties of feedback ontvangen wij graag op support@voorstroom.nl.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

 1. Voorstroom behoudt zich het recht voor om haar tarieven jaarlijks op basis van de CBS prijsindex te indexeren. Over andere tariefswijzigingen wordt u voorafgaand geïnformeerd.
 2. De rekening moet binnen 14 dagen worden betaald. Na deze 14 dagen bent u in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Een beroep op opschorting of verrekening is niet toegestaan. Voorstroom kan in dat geval de werkzaamheden opschorten en/of het Account afsluiten en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat. Alle mogelijke incassokosten komen voor uw rekening.

Opzegging

De wijze van opzegging is vastgelegd in de Overeenkomst.

Aansprakelijkheid

Voorstoom is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist verstrekte gegevens, door werkzaamheden die door uzelf of (onbevoegde) derden zijn verricht of door hacks, virussen of storingen in de elektronische dienstverlening van derden. Onverminderd het hiervoor bepaalde is Voorstroom slechts aansprakelijk voor schade voor zover (i) deze valt onder de dekking van
haar aansprakelijkheids-verzekering of (ii) sprake is van opzet of grove schuld. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of winstderving is uitgesloten. Indien om welke reden ook de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de opdracht met een maximum van € 10.000. Deze aansprakelijkheidsbeperking is ook van toepassing op de aansprakelijkheid van (rechts)personen die voor de uitvoering van de Overeenkomst door Voorstroom zijn ingeschakeld.

Data en intellectuele eigendom

 1. De data op het Account is en blijft altijd het eigendom van het Initiatief en haar participanten. U kunt over deze data beschikken tot 3 maanden na opzegging van de Overeenkomst en beëindiging van het Account.
 2. Behoudens de data op het Account behoort alle intellectuele eigendom ten aanzien van onder andere de Applicatie toe aan Voorstroom. Het is niet toegestaan om delen van de Applicatie te reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Voorstroom.
 3. Voorstroom behoudt zich het recht voor om de data van het Account in geanonimiseerde vorm te gebruiken.

Privacy

Voorstroom vindt privacy erg belangrijk. Aan Voorstroom verstrekte (persoons)gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en met inachtneming van de wettelijke voorschriften behandeld. De details van ons privacybeleid treft u aan op de onze website: https://voorstroom.nl/privacyverklaring.

Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing. Een klacht of geschil zal Voorstroom – mede ter behoud van de onderlinge relatie – op zorgvuldige wijze proberen op te lossen, onverminderd het recht
van iedere partij om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van Rechtbank Overijssel, tenzij de wet een andere wijze van geschillenbeslechting voorschrijft.

Vastgesteld op 27 april 2018.

Bereikbaarheid